Prijava kandidata za Savjet mladih grada Belišća

14095979_845227832278521_1920343395985955176_n
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća grada Belišća objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih grada Belišća.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Belišća koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području grada Belišća, u njemu je sedam članova koje bira Gradsko vijeće grada Belišća na vrijeme od 3 godine pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o savjetima  mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća. U Savjet mogu biti birane osobe u dobi od 15 do 30 godina života s prebivalištem na području grada Belišća.

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenika mogu predložiti udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija te neformalne skupine mladih od najmanje 30 mladih.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih s pripadajućom dokumentacijom, koja je uz sve ostale uvjete vidljiva na službenoj web stranici Grada Belišća, dostavljaju se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće do 30. srpnja.

Gradsko vijeće izabrat će članove Savjeta mladih na prvoj sjednici nakon objave liste kandidata za članove Savjeta mladih Grada Belišća.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Najnovije VIJESTI