Javni natječaj za direktora/direktoricu TZ grada Belišća

125185659_2890617407837677_1626300118079451176_n
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆA

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za odabir kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

„DIREKTOR/ICA“

Turističke zajednice grada Belišća

1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme

Sukladno članku 21. 22. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 52/19, 42/20) i članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (“Narodne novine” br. 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;
3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
6. da poznaje rad na osobnom računalu.

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora/icu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. točke 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (“Narodne novine” broj 52/19, 42/20).

Kandidat uz pisanu prijavu obvezno treba priložiti:

1. životopis;

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice,osobne iskaznice ili putovnice);

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome);

4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 3 godine dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na poslovima u turizmu, preslika ugovora o radu i sl.);

5. prijedlog programa rada Turističke zajednice za za narednu kalendarsku godinu;

6. dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili indexa obrazovne ustanove, certifikata škole za strane jezike i sl.);

7. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23.stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi);

8. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indexa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove i sl.);

9. izvod iz kaznene evidencije kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, ne stariji od tri mjeseca.

Podaci o plaći i radnim odnosima propisani su Pravilnikom o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice grada Belišća.

Prijave na javni natječaj s traženim prilozima dostavljaju se na adresu:

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Belišća

„Javni natječaj za direktora/icu Turističke zajednice grada Belišća“

Vijenac S. H. Gutmanna 15B

31551 Belišće

zaključno do 20. studenog 2020. godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Turističko vijeće zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

Predsjednik Turističkog vijeća

Turističke zajednice grada Belišća:

Dinko Burić, dr. med.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Najnovije VIJESTI