Besplatno do ECDL diplome

newdeal
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Grad Belišće, kao nositelj projekta Slavonski “New deal” te partneri Lokalna razvojna agencija grada Belišća d.o.o., Kombel d.o.o. i Općina Bizovac pozivaju sve zainteresirane nezaposlene osobe na program osposobljavanja za dobivanje ECDL diplome. Program osposobljavanja obuhvaća područja: osnove računala, osnove komunikacije, obrada teksta i proračunske tablice. Nakon završene edukacije polaznici polažu ispit i stječu ECDL start diplomu.

Program osposobljavanja provodi se u sklopu projekta Slavonski „New Deal“ – prekvalifikacijom i edukacijom u agraru do samozapošljavanja koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Ciljna skupina, odnosno osobe koje mogu sudjelovati na edukaciji, su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina – nezaposleni mladi od 15 do 29 godina, nezaposlene osobe s invaliditetom kao i nezaposlene žene (bez obzira na dob), hrvatski branitelji, članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida, djeca dragovoljaca Domovinskog rata, osobe starije od 50 godina i nacionalne manjine.

Uvjet polaznika: završena Osnovna škola

Kao dokaz o pripadanju ciljanoj skupini (osim potvrde o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a ili izjave o nezaposlenosti) polaznici su dužni dostaviti i sljedeće:

1. Žene – preslika osobne iskaznice

2. Mladi od 15 do 29 godina – preslika osobne iskaznice

3. Osobe s invaliditetom – preslika nalaza, rješenje ili mišljenja relevantnog tijela/vještačenja koje dokazuju vrstu/stupanj/postotak oštećenja

4. Hrvatski branitelji – nije potreban dokument, provjeru će vršiti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u Registru branitelja Ministarstva hrvatskih branitelja

5. Članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata – Potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrv. branitelja koju izdaje nadležni Ured državne uprave i za članove obitelji HRVI – drugostupanjsko rješenje Ministarstva hrv. branitelja o utvrđenom statusu HRVI ili potvrda nadležnog Ureda državne uprave i rodni list/vjenčani list

6. Djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida – rodni list ili preslika osobne iskaznice, drugostupanjsko rješenje Ministarstva hrv. branitelja za roditelja o utvrđenom statusu HRVI ili potvrda nadležnog Ureda drž. uprave

7. Djeca dragovoljaca Domovinskog rata – rodni list ili preslika osobne iskaznice, potvrda o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata za roditelja

8. Osobe starije od 50 godina – preslika osobne iskaznice.

9. Pripadnici nacionalne manjine – izjava o pripadnosti nacionalnoj manjini.

Sudjelovanje na edukacijama je besplatno za sve pripadnike ciljanih skupina.

Na edukacije se možete prijaviti putem e-maila: ana.proloscic@lra-belisce.hr ili osobno u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Najnovije VIJESTI